فرم درخواست پروژه

لطفا تمامی مشخصات خواسته شده را با دقت تکمیل و ارسال نمایید.

مشخصات شخصی درخواست دهنده
مشخصات پروژه مورد درخواست

لطفا موضوع پروژه مورد درخواست خود را وارد نمایید.

لطفا نام پروژه مورد درخواست خود را وارد نمایید.

لطفا هدف نهایی پروژه مورد درخواست خود را مشخص نمایید.

لطفا نوع پروژه مورد درخواست خود را مشخص نمایید.

لطفا پیشنهاد هزینه مورد درخواست خود را برای طراحی این پروژه مشخص نمایید.

لطفا شخصیت پروژه مورد درخواست خود را مشخص نمایید.

لطفا تاریخ نیاز به تحویل پروژه را وارد نمایید.

لطفا مدت زمان نیاز برای انجام این پروژه وارد نمایید.

توضیحات تکمیلی پروژه

لطفا در چند خط ، خلاصه ای از توضیحات پروژه مورد درخواست طراحی خود را وارد نمایید.

لطفا صبر کنید

لطفا توجه داشته باشید:

 • بعد از ثبت درخواست، اطلاعات و مشخصات پروژه شما توسط طراح بررسی و امکان سنجی خواهد شد در صورت تایید با شما تماس گرفته خواهد شد.
 • تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای طراح و سایت به وجود نمی آورد و تکمیل فرم سفارش ، یک نوع درخواست بدون الزام است.
 • ممکن است به دلیل حجم بالای درخواست ها، مدت زمان و تاریخ تحویل پروژه با صلاحدید طراح پروژه تعیین شود.
 • قیمت پیشنهادی برای انجام پروژه شما در فرم سفارش یک امکان ویژه محصوب می شود و در صورت عدم رضایت طراح ، قیمت آن به صورت توافقی تعیین می شود.
 • لطفا توجه داشته باشید که تا یک بار ویرایش از طرف کارفرما جز هر قرار دادی میباشد و بیشتر از ان به ازای هر ویرایش ۱۰% به مبلغ قرارداد اضافه میگردد.
 • شماره حساب گروه معماری Archmodeling :
 • ۶۰۳۷-۶۹۱۵-۸۰۴۹-۲۵۶۹ بانک صادرات به نام محسن محمدیان

قوانین و مقررات سفارش طراحی در سایت به شرح زیر می باشد:

 • بعد از توافق به اجرای پروژه ، مبلغ ۴۰% از فاکتور کل به صورت پیش پرداخت ، باید پرداخت گردد و مابقی به صورت ۶۰% در هنگام تحویل پروژه دریافت خواهد شد.
 • در صورت کنسل کردن پروژه در اواسط کار از طرف مشتری، مبلغ ۲۰% از کل فاکتور (به دلیل ضرر و زیان) کثر و  ۲۰% مابقی آن بازگشت داده خواهد شد.
 • تحویل نهایی پروژه به معنی رضایت کامل مشتری از طراحی پروژه محصوب می شود و بعد از تحویل کل پروژه و تصویه حساب نهایی، پروژه بدون کنسلی و بازگشت وجه بوده هیچ مبلغی بازگشت داده نخواهد شد.
 • فایل پروژه تحت هیچ شرایطی برای هیچکس ارسال نخواهد شد و پروژه در حد معرفی طرح و نقشه ها و همچنین دتایل های اجرایی میباشد.

تعرفه پیشنهادی برای انجام پروژه های معماری

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن خدمات-جاب-و-جیب-1398-977x1024.jpg است

منبع:

jobojeb.com


Please pay attention:

 • After the registration request, the information and details of your project will design and feasibility study If confirmed, you will be contacted.
 • Completing this form does not create an obligation for the designer and site.
 • And completing application form , is a type of request without obligation.
 • May be due to the high volume of requests, time and project delivery date to be determined at the discretion of the Project Designer.
 • Proposed price for performing your project  in the order form considered as a special possibility And without the consent of the designer, the price will be determined by agreement.

Rules and regulations of the order  of the project design in the below mentioned:

 • After agreeing to the project, 40% of the invoice total amount for down payment, must be paid And the rest 60% will be received when delivered projects.
 • In case of cancellation of the project in the middle of work on behalf of clients, 20% of the total invoice amount (for losses) maximum and 20% rest will be returned.
 • The final delivery of the project means complete customer satisfaction from project design to be kept And after delivery of the entire project and final checkout, the project with  no Cancellation and Refund  with no fee will be returned.