اتاق نشیمن مینیمال

هنر مینیمالیسم اساسا به راحتی و زیبایی در عین سادگی توجه دارد.یک اتاق نشیمن مینیمال هیچگاه پیچیده نیست و دارای ظرافت و خطوط مستقیم و واضح میباشد.


Minimalist art is essentially due to the convenience and beauty in simplicity. One living room with elegance and minimalism does not complex and is straight and clear.