landscape

 

پیش زمینه

فضاهای سبز عمومی، گستر ههای سبزی هستند که بازدهی اجتماعی دارند و عموم مردم از آنها در گذران اوقات فراغت، تفریح و مصاحبت با دوستان و گردهمای یهای اجتماعی و فرهنگی و مانند آن استفاده م یکنند و برای این منظور طراحی و تجهیز م یشوند)سعیدنیا، ۱۳۸۳ ، ۳۲ (پارک شهری بخشی از فضاهای سبز عمومی شهر است که علاوه بر دارا بودن جنب ههای تفریحی و فرهنگی و زیست محیطی، جنبه خدما تدهی به مناطق مختلف شهر را نیز دارد)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰ ، ۲۹ (. در پار کهای عمومی سعی میشود که تمام وسایل سرگرمی و رفاهی، تقریباً برای هر گونه سلیقه، فکر و سن وجود داشته باشد. در واقع طراحان پارک چهار هدف کلی شامل؛ ایجاد فضایی به منظور بهسازی محیط، احداث فضایی برای بازی کودکان، مکانی برای آموختن و نیز گردهم آوردن  افراد جامعه، را دنبال م یکنند
پارک سیفیه

نتایج به دست آمده از تکمیل پرسشنامه های مسئولان و کارشناسان فضای سبز پارک سیفیه، مورد استفاده قرار گرفت و از این نتایج تعداد ۱پارک به عنوان پارکهای مهم و اصلی در سطح شهر ملایر برای انجام مراحل بعدی مطالعه شناسایی شد .از نتایج دیگر این پرسشنامه ها، شناسایی و اولویت بندی مشکلات عمده تفرجی در پار کهای مورد بررسی بود که به صورت فاکتورهایی در سه زمینه مورد نظر قرار گرفت. در زمینه مدیریت شامل؛ کمبود امکانات و تجهیزات پارک ) کمبود آبخوری، کمبود پای ههای چراغی و روشنایی، کمبود فضای چم نکاری شده، کمبود سطل زباله، کمبود نیروی کار در پارک، کمبود نیمکت و کمبود سرویس بهداشتی( و کمبود بودجه بود.

در زمینه محیط زیست شامل؛

وجود زباله در محیط پارک و در زمینه مسائل اجتماعی شامل؛ وجود افراد مزاحم، معتاد و کارتن خواب، تخریب پوشش چمنی پارک )لگدکوب کردن در اثر راه رفتن و نشستن، سوزاندن و کندن(، تخریب و آسیب رساندن به درختان و بوته ها )شکستن شاخ هها، کندن نهال و بردن آنها(، تخریب وسایل تندرستی، تخریب شیرهای آب، کندن و بردن آنها، ازدحام جمعیت و شلوغی در پارک و دیوارنویسی )نوشت هها و تصاویر روی دیوار( بود.

پارکها از نظر موقعیت و نوع استفاده به پار کهای شهری)با هدف فراغتی- تفریحی و آموزش و پار کهای برون شهری با هدف حفاظتی، تفرجی و آموزشی طبقه بندی میشوند.

زمین انتخابی:ملایر.بلوار دانشگاه.بام ملایر
شیب زمین(اختلاف ارتفاعی):۳۰متر.

اهداف انتخاب زمین

یکی از اهداف اینتخاب این زمین برخورد معمار باشیب خیلی تند میباشد.داشتن چشم انداز زیبا به طرف شهر و همچنین همجواری با پارک سیفیه شهر ملایر که موقعیت توریستی و فرهنگی را بالا میبرد و همچنین استقبال عمومی از ورود به سایت را بیشتر مینماید.

این پروژه با تغییراتی مواجه خواهد شد.

طرح ۱ کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

اتود خام اولیه