نمایشگاه مجسمه از کاغذ

۲۷/۱۱/۱۳۹۷ admin1 0

نمایشگاه مجسمه از کاغذ نمایشگاه مجسمه کاغذی در نیویورک در امتداد تخیل چینی https://www.aparat.com/v/uhcCs/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0 منبع:www.aparat.com        

گزارشی از نمای بیمارستان مانوئل گونزالس مکزیکوسیتی

۲۱/۱۱/۱۳۹۷ admin1 0

    گزارشی از نمای بیمارستان مانوئل گونزالس مکزیکوسیتی https://www.aparat.com/v/lyJUd/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%DA%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7 منبع:www.aparat.com