نمونه انیمیشن اجرا شده با لومیون (مدل سازی با اسکچ آپ)

۱۷/۱۱/۱۳۹۷ admin1 0

نمونه انیمیشن اجرا شده با لومیون (مدل سازی با اسکچ آپ)   https://www.aparat.com/v/RGtPF/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86_%28%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DA%86 نسخه استفاده شده : نسخه ۶ لومیون منبع:https://www.aparat.com

نمونه انیمیشن اجرا شده با لومیون

۱۷/۱۱/۱۳۹۷ admin1 0

  نمونه انیمیشن اجرا شده با لومیون   https://www.aparat.com/v/lWSX9/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86 منبع: https://www.aparat.com