بررسی جایگاه روانشناسی محیط نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی با محوریت کودک؛ نمونه موردی: بیمارستان کودکان مفید

۱۳/۱۰/۱۳۹۷ admin1 0

بررسی جایگاه روانشناسی محیط نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی با محوریت کودک؛ نمونه موردی: بیمارستان کودکان مفید نویسندگان سحر صدیق اکبری ۱؛ رویا [توضیحات بیشتر…]