آموزش زبان آلمانی در ۵۰ روز – درس ۱ 》مکالمه – تلفظ – گرامر – نگارش

۲۹/۱۱/۱۳۹۷ admin1 0

آموزش زبان آلمانی در ۵۰ روز – درس ۱ 》مکالمه – تلفظ – گرامر – نگارش《 ۷PlayStudio https://www.aparat.com/v/Jd9MB/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DB%B5%DB%B0_%D8%B1%D9%88%D8%B2_-_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%DB%B1 منبع:www.aparat.com             [توضیحات بیشتر…]