غرفه مدرن

در طراحی این غرفه از یک مجموعه مبلمان و لامپهایی که نور را در دیوار و سقف پخش میکنند استفاده شده است.دلیل تیرگی ان برای به نمایش درامدن بهتر نور انواع لامپها به بازدید کنندگان میباشد.


The pavilion’s design of a collection of furniture and lamps that light on the walls and ceilings are often used. Blur because it is the showcased better light bulbs to visitors.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 010101-1024x576-1024x576.jpg است

منبع کانسپت

Wall hanging, 3D CNC milled Maple wood

$۱۸۰۰ · Wall hanging, wood sculpture, Maple butcher block, organic motif
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 09bffea9f09650216c5b24984f7508f4.jpg است

Wall hanging, 3D CNC milled Maple wood

$۱۸۰۰ · Wall hanging, wood sculpture, Maple butcher block, organic motif
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 7745ad6ea7303a343e087b78d2e5edd9.jpg است
منبع: www.etsy.com

The Romanticism Shop

“The client asked me for a design that no one could copy. There were no other requests. My design style is that if a client has a requirement, I try to get
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 9849b7dd63cfa1b77f445a55857823b7.jpg است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن f727f830994d24e35298e6a228c26214.jpg است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 7cb5e66443670822369aaf79ea8c6ede.jpg است

elegant embellishments ltd: ‘prosolve 370e’ at DMY berlin design festival 09

this air cleaning quasicrystalline structure is based on an innovative derivative of five-fold symmetries.
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن cbae8002ecc411a92b6c1ab36c3cbb7e.jpg است این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن f1120dc60810d6133dc4a40888d13b38.jpg است این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 2827d5b8f1ebe710dc7dfc74a28ce2f0.jpg است

Sea World Inspired Restaurant Design – Commercial Interior Design News

This restaurant design attracted my attention because of the incredible atmosphere achieved using the patterned wall panels and the lighting coming through them.

Sea World Inspired Restaurant Design – Commercial Interior Design News

This restaurant design attracted my attention because of the incredible atmosphere achieved using the patterned wall panels and the lighting coming through them.

Cobogós!!! Painéis Vazados na Decoração!

Divisórias de ambientes cheias de charme é tendência na arquitetura moderna! Os cobogós são os elementos em tramas vazadas que tiv…

۵ Modern Home Office Ideas

Everybody has a various set of requirements for their work space, so many design ideas are never one-size-fits-all. However, that does not imply that producing the excellent office space is…

منبع: www.instagram.com

ساخت غرفه نمایشگاه و روش های معرفی محصولات و خدمات در نمایشگاه

<-p>ساخت غرفه نمایشگاه و حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی از مهم ترین ابزارهای بازاریابی و فروش است که می تواند راه ورود به بازارهای داخلی و بین المللی را برای شرکت ها باز بگذارد . ساخت غرفه نمایشگاه در و اقع کانالی است برای معرفی بهتر کالاها و محصولات، معرفی خدمات شرکت ها و انتقال تکنولوژی که می تواند نقش بسیار موثر و مهمی را در توسعه بازارهای داخلی و خارجی و حتی صادرات داشته باشد. ساخت غرفه نمایشگاه ارتباط دهنده تولید کنندگان کالاها با بازارهای داخلی و جهانی می باشد. یکی از مهم ترین اهداف شرکت ها و صاحبان صنایع از حضور در نمایشگاه و ساخت غرفه نمایشگاه در واقع افزایش فروش کالاها و محصولات شان می باشد. از این منظر حضور در نمایشگاه های بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا که می تواند راه توسعه صادرات را برای آنها باز نماید.

ساخت غرفه نمایشگاه و اهداف آن

ساخت غرفه نمایشگاه و طراحی غرفه فضای بسیار مناسبی را برای شرکت ها فراهم می کند تا بتوانند در یک موقعیت بسیار مناسب و با فعالیت هایی سازمان یافته و همراه با برنامه ریزی اقدام به مبادله کالاها , محصولات , معرفی خدمات و ارائه نوآوری های خود نمایند. با ساخت غرفه نمایشگاه و غرفه آرایی متناسب و هماهنگ عرضه کنندگان و تولید کنندگان می توانند به صورت رودرو یکدیگر را ملاقات نموده و درباره همکاری های آتی خود نیز صحبت نمایند. از این روست که در ساخت غرفه نمایشگاه حتما باید فضای مناسبی برای پذیرایی از میهمانان در نظر گرفته شود. ساخت غرفه نمایشگاه ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﻨﯽ ایجاد می کند و اﻫﺪاﻓﯽ ﭼﻮن افزایش فروش , برندسازی را در بازارهای داخلی و روﻧﻖ ﺻﺎدرات، ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ های ﺧﺎرﺟﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. حضور در نمایشگاه و ساخت غرفه نمایشگاه یک فرایند چند بعدی است و علاوه بر ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ نیز در این فرایند مهم تلقی می شوند. از این روست که ساخت غرفه نمایشگاه نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد و قبل از حضور در هر نمایشگاه باید به تبعات آن خوب فکر کرد و نمایشگاهی مناسب را جهت پیشبرد اهداف شرکت انتخاب کرد.

مزایای ساخت غرفه نمایشگاه

نمایشگاه مکانی متمرکز جهت فروش کالاها و معرفی خدمات است و ساخت غرفه نمایشگاه و غرفه سازی در نمایشگاه می تواند شرایطی را ایجاد کند تا فروشنده و خریدار روبه روی یکدیگر قرار بگیرند. مهم ترین امتیاز ساخت غرفه نمایشگاه این است که در نمایشگاه تعدادی زیادی از خریداران حضور دارند و می توان با آنها ارتباط برقرار کرده و آنها را به خرید کالاها و محصولات خود ترغیب نمود. هیچ تبلیغاتی به این اندازه نمی تواند در فروش کالاها موثر باشد. خریداران می توانند کالاها را از نزدیک دیده و با عرضه کننده پرسش های خود را مطرح نمایند و پاسخ بشنوند. همچنین ساخت غرفه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه، اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ. و واکنش خریداران را نسبت به کالای عرضه شده ارزیابی نماید. و اینکه ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻻ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش و ﺟﺬب آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد. بررسی فعالیت رقبا از دیگر مزایای غرفه سازی در نمایشگاه است. در نمایشگاه ها می توان وضعیت کالاها و محصولات رقبا را بررسی کرده و آن را با کالاهای عرضه شده خود مقایسه نمود و به نقاط ضعف و قوت خود پی برد.

منبع: masihadesign.com