دانلود رایگان مقاله مولفه های پایداری اجتماعی در برنامه های توسعه ایران

www.sid.ir

عنوان مقاله: مولفه های پایداری اجتماعی در برنامه های توسعه ایران

نویسندگان:  واعظ زاده ساجده*, نقدی اسداله, ایاسه علی
آدرس:  * دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده: 
پایداری اجتماعی یکی از مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار است که از دهه ۱۹۶۰ به بعد در برنامه های توسعه کشورهای مختلف وارد شد اما به دلیل عدم اجماع بر سر مولفه ها و جایگاه آن در میان سایر اجزاء توسعه پایدار در عمل به گونه های بسیار متفاوتی با آن برخورد شده است. در این مطالعه شاخص های پایداری اجتماعی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه ایران به روش تحلیل محتوا و در چارچوب نظریه های جامعه شناسی بررسی شدند. علاوه بر این، وضعیت گروه های هدف در برنامه های توسعه و نوع سیاست گذاری در رابطه با آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، رویکرد غالب در برنامه های چهارم و پنجم توسعه ایران، رویکرد نیازهای اساسی است که نیازهایی مانند اشتغال، بهداشت، مسکن و تغذیه را دربرمی گیرد. به عنوان گروه های هدف، روستائیان بیشترین توجه را در هر دو برنامه به خود جلب نموده اند، سپس اقشار کم درآمد و در رده بعد زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار قرار دارند. حاشیه نشینان، کارگران، جوانان، کودکان و سالمندان به ترتیب از دیگر گروه های مهم هدف هستند.
کلید واژه:  برنامه های توسعه .توسعه پایدار.پایداری اجتماعی. برنامه ریزی توسعه

منبع:


www.sid.ir