بررسی پایداری اجتماعی و مولفه های مرتبط با آن

بررسی پایداری اجتماعی و مولفه های مرتبط با آن

www.civilica.com

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی پایداری اجتماعی و مولفههای مرتبط با آن

زهرا بادیه نشین – دانشگاه علم و هنر یزد
محمدحسن فلاح – دانشگاه هنر و معماری شیراز
امین حبیبی – دانشگاه هنر و معماری شیراز

چکیده مقاله:

واژه پایداری امروزه بهطور گ سترده ای بهمنظور تو ص یف جهانی که در آن نظام ها ی انسانی و طبیعی تواما۰ بتوانند تا آینده ای دور ادامه حی ات دهند به کار گرفته میشود؛ اما متاسفانه ابعاد مختلف یکتوسعه پایدار و همه جانبه (اجتماعی، اقتصادی و محیطی) بهطورمساو ی توسط س یاست گذاران گفتمان پایداری اولویت بندی و تدوینن شده ا ست و هنوز ادب یاتی که متمرکز بر پایداری اجتماعی مولفهها و عناصر سازنده آن باشد بهصورت جامع وجود ندارد هدف از این مقاله آشنایی بیشتر با پایداری اجتماعی و مولفههای سازنده آن است به نظر میرسد اجماعی برای تعریف محتوی و چشم انداز پایداری اجتماعی وجود ندارد. باوجود این اختلا فات، تعریفی که در ا ین گزارش برای مفهوم پایداری اجتماعی در نظر گرفته شده است عبارت است از اینکه افراد، اجتماعات و جوامع چگونه با یکد یگر زندگ ی میکنند ، چگونه به اهداف توسعه ای (که برا ی خودشان انتخاب کردهاند) دست مییابند و مرزهای فیزیکی و سرزم ین شان را بهعنوان کلیتی یکپارچه درک میکنند . در این معنا، اصول اجتماعی مانند عدالت و سلامت را با مسایل مربوط به مشارکت، نیاز، حس تعلق، سرمایه اجتماعی، اقتصاد، محیط و اخیرا۰ با مفهوم شادی، رفاه و کیفیت زندگی ترکیب میکند سیاست دیگری که میتواند پایداری اجتماعی را ارتقاء دهد، بیشت ر ناظر بر تغییرات کالبدی میباشد. این سیاست با اقداماتی در دو بخش کاهش جرم و امنیت در محیط و ارتقاء کیفیت محیط مسکونی سعی بر گام برداشتن در راستای اهداف توسعه پایدار دارد. درزمینه پایداری اجتماعی در مسکن عوامل کالبدی که تعاملات اجتماعی را تشویق میکنند، دارای اهمیت بیشتر میباشند، بنابراین با طراحیخوب فضای باز، عرصه و تراکم مسکونی، رعایت مرزهای اولیه و ثانویه و سرزندگی میتوان گام موثری برای پا یداری اجتماعی محیطهای مسکونی برداشت

کلیدواژه‌ها:

پایداری اجتماعی، مولفههای پایداری اجتماعی (عدالت -مشارکت-هویت-فرهنگ و امنیت)

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-UCONFKH01-UCONFKH01_034.html
کد COI مقاله: UCONFKH01_034